Projektowanie logo

Polityka Prywatności zlapgrafika.pl

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Omnia-Pol Włodzimierz Karaś z siedzibą i adresem przy ul. Sierpińskiego 2/8, 02-122 Warszawa, NIP: 526-136-49-27, REGON: 15555829, e-mail: [email protected]zlapgrafika.pl(„Administrator”).

2. Dane osobowe Uczestników i Organizatorów są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia portalu zlapgrafika.pl.

5. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie:

a) zgody osób, które podały swoje dane. Przez podanie swoich danych osobowych osoba fizyczna wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu uczestnictwa w Konkursie, odbioru nagrody, oraz w celu komunikacji z portalem zlapgrafika.pl. Dodatkowo, dane te mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji o usługach świadczonych z portalem zlapgrafika.pl (usługa newsletter) oraz otrzymywania informacji handlowych o usługach i towarach partnerów portalu zlapgrafika.pl..

b) na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która pozwala m.in. na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych ze względu na właściwość lub sposób rozliczenia usług świadczonych przez zlapgrafika.pl.

6. Osoba fizyczna, która podała swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania jak również odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny. Odwołanie zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu organizacji Konkursu oraz w celu komunikacji ze zlapgrafika.pl, a także w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, czy otrzymywania informacji o usługach świadczonych na zlapgrafika.pl, następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]zlapgrafika.pl. Po odwołaniu zgody dane osobowe osoby fizycznej nie będą już używane do wskazanych celów. Zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]zlapgrafika.pl.

7. Dane podawane zlapgrafika.pl przez Organizatora w trakcie Konkursu są wykorzystywane w celu organizacji Konkursu oraz w celu dochodzenia roszczeń zlapgrafika.pl. wynikających z tego Konkursu oraz w celu komunikacji z portalem zlapgrafika.pl. Dane osobowe Organizatora są wykorzystywane również do przesyłania informacji o usługach świadczonych na zlapgrafika.pl (usługa newsletter), w celach marketingowych oraz w celach otrzymywania informacji handlowych o usługach i towarach partnerów zlapgrafika.pl, jeżeli Organizator wyrazi na to zgodę. Organizator może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

8. Dane osobowe Uczestników i Organizatorów są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty, oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

Idź do góry