Projektowanie logo

Wybrany konkurs:
Budżet 400 PLN
Zgłoszono 44 prac, 5661 wyświetleń
logo

Logotyp dla inwestycji mieszkaniowej w klasie premium

Konkurs zakończony
Zwycięzca konkursu Zwycięzca konkursu

Organizator wybrał projekt graficzny w konkursie
"Logotyp dla inwestycji mieszkaniowej w klasie premium".
Za kwotę 400 PLN w ciągu 7 dni otrzymał 44 prac.
Załóż własny konkurs

Opis konkursu

Ogłaszamy konkurs na stworzenie logotypu dla inwestycji deweloperskiej o nazwie „Sceneria”.

Nazwa jest nieprzypadkowa, gdyż odwołuje się do 2 cech inwestycji:
- scenerii jako otoczenia- czyli największego atutu inwestycji, tj. jej lokalizacji. Położona w mieście, ale przy granicy z lasem, zapewnia dobrą komunikację, dając jednocześnie oddech od miejskiego zgiełku i nieskrępowany kontakt z naturą.
- scenerii jako nawiązania do sceny, będącej miejscem pracy słynnej polskiej aktorki, która jest patronką ulicy na której powstanie osiedle. Niniejsze stanowi uhonorowanie dla jej kunsztu aktorskiego.

Osiedle będzie kameralne, w podwyższonym standardzie, w otoczeniu domów jednorodzinnych, dlatego logotyp powinien był gustowny oraz jednoznacznie kojarzyć się z projektem mieszkaniowym w segmencie premium.

Logotyp będzie wykorzystywany na stronie internetowej, papierze firmowym oraz materiałach reklamowych: katalogach, broszurach, wielkoformatowych banerach budowlanych.
Preferowane kolory to: biel, czerń.
Napis wykonany fontem bez licencji.

Zwycięzca powinien dostarczyć projekt w postaci plików JPEG, PNG z przezroczystym tłem oraz plików z grafiką wektorową.

Od Zwycięzcy Zleceniodawca oczekiwać będzie złożenia pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich o treści poniżej załączonej. Warunkiem zatwierdzenia pracy w rozumieniu pkt 6 ust. 18 będzie przesłanie wraz z (ewentualnie poprawioną zgodnie z pkt 6 ust. 16 i 17) pracą co najmniej skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia.

Po zakończeniu konkursu możliwe nawiązanie dłuższej współpracy ze zwycięzcą.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Treść oświadczenia:
WFH zastrzega, że warunkiem zatwierdzenia zwycięskiego projektu w rozumieniu pkt 6 ust. 18 Regulaminu portalu zlapgrafika.pl, będzie przesłanie wraz z (ewentualnie poprawioną zgodnie z pkt 6 ust. 16 i 17 Regulaminu) pracą co najmniej skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, w treści którego Laureat konkursu oświadczy, że z chwilą przekazania mu nagrody pieniężnej (która stanowi także wynagrodzenie za przeniesienie praw i udzielenie zgód), bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia woli, w sposób nieodwołalny, nieograniczony czasowo ani terytorialnie:
1) przenosi na wskazany przez WFH podmiot („Spółkę”), , majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. („Prawo autorskie”), składające się na logo („Utwory”) na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia tego oświadczenia, w szczególności wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego, zwłaszcza w zakresie:
a) utrwalania oraz zwielokrotniania Utworów (lub ich części) - wytwarzanie ich egzemplarzy każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;
b) obrotu oryginałem Utworów (lub ich części) oraz wszelkimi ich opracowaniami i egzemplarzami, na których je utrwalono, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa, wprowadzenie do pamięci komputera i utrzymywanie w tej pamięci;
c) wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także rozpowszechniania Utworów poprzez publiczne udostępnianie, w szczególności w sieci Internet, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet);
d) prawo do swobodnego używania i korzystania z w szczególności poprzez wykorzystanie ich dla celów marketingowych i promocyjnych, tak w związku z opisaną wyżej inwestycją lub działalnością Spółki i podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo ze Spółką;
2) przenosi na Spółkę wyłączne prawo do wyrażania zgody na korzystanie z opracowań oraz na rozporządzanie prawami do opracowań Utworów oraz wyłączne prawo do wykonywania oraz do wyłącznego wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, o jakich to prawach mowa w art. 2 oraz art. 46 Prawo autorskiego, według uznania Spółki i bez obowiązku uzyskania mojego dodatkowego zezwolenia. Powyższe obejmować będzie w szczególności wyłączne prawo do dokonywania zmian i opracowań Utworów, wyłącznego korzystania i rozporządzania zmienionymi Utworami oraz ich opracowaniami lub opracowaniami ich poszczególnych części, przez Spółkę według jej swobodnego uznania;
a także oświadczy, że przypadku, gdy do przeniesienia majątkowych praw autorskich na Spółkę w powyższym zakresie konieczne będzie złożenie przeze mnie dodatkowych oświadczeń, zobowiąże się do ich złożenia nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od wezwania przez Spółkę i to ze skutkiem na dzień określony wyżej, jako dzień przekazania praw do Utworów.


Idź do góry