Projektowanie logo

Wybrany konkurs:
Budżet 400 PLN
Zgłoszono 64 prac, 4093 wyświetleń
logo

Logo dla firmy projektowej z branży budowlanej

Konkurs zakończony
Zwycięzca konkursu Zwycięzca konkursu

Organizator wybrał projekt graficzny w konkursie
"Logo dla firmy projektowej z branży budowlanej".
Za kwotę 400 PLN w ciągu 7 dni otrzymał 64 prac.
Załóż własny konkurs

Zgłoszone projekty

aedesign

Praca nr 239376
0 3.6 165
Zwycięzca konkursu

Paweł

Praca nr 876862
0 5.2 42

Paweł

Praca nr 739868
0 0.0 24

Janko_Grafikant

Praca nr 836691
0 0.0 18

Janko_Grafikant

Praca nr 346123
0 0.0 19

Janko_Grafikant

Praca nr 398578
0 0.0 17

Janko_Grafikant

Praca nr 213593
0 0.0 15

Janko_Grafikant

Praca nr 726569
0 0.0 21

OdenesDesign

Praca nr 942129
0 0.0 28

Veinard

Praca nr 694295
0 0.0 27

Scooabny

Praca nr 977254
0 0.0 20
Strona 1 z 6

Opis konkursu

Zapraszam do konkursu na stworzenie logo dla małej firmy działającej w zakresie projektowania architektury oraz nadzorowania realizacji małych budów.
Pełna nazwa działalności - Architektura i Budownictwo Marek Zajda
Nie ma ograniczeń w zakresie przerabiania ww. nazwy - w logo mogą być wykorzystane zarówno pierwsze litery nazwy np. A i B, może być dodane imię i nazwisko lub nie, może być w formie skrótowej Arch i Bud - pełna dowolność.

Logo powinno kojarzyć się z szeroko rozumianym drobnym budownictwem - małe budynki (domki jednorodzinne, budynki usługowe, itp.)

Pewnym moim wyobrażeniem jest, aby ukazywało formy przejściowe odwzorowujące żywot inwestycji tj. od szkicu (początkowych kresek), poprzez projekt techniczny z naniesionymi szczegółami kończąc na etapie realizacji czyli odzwierciedlonym realnym elementem budynku - uczestniczenie w pełnym procesie budowy to ukazanie możliwego zakresu działalności firmy, stąd takie wstępne pomysły, ale proszę nie traktować tego jako ograniczenia - każdy inny pomysł może być lepszy - zwłaszcza, że zależy mi jednocześnie, aby logo było proste i dawało się łatwo odtworzyć np. rysując je ręcznie - celem jest aby było czytelne również w małym formacie.

Logo będzie wykorzystywane na stronie internetowej, wizytówkach, papierze firmowym oraz materiałach reklamowych.
Preferowane kolory to: biel/czerń/szarości/granatowy z ewentualnym delikatnym akcentem w wyraźnym kolorze
Napis wykonany fontem bez licencji.

Zwycięzca powinien dostarczyć projekt w postaci plików JPEG, PNG, z przezroczystym tłem oraz edytowalny plik z grafiką wektorową.

Od Zwycięzcy oczekiwać będę złożenia pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich o treści poniżej załączonej. Warunkiem zatwierdzenia pracy w rozumieniu pkt 6 ust. 18 będzie przesłanie wraz z (ewentualnie poprawioną zgodnie z pkt 6 ust. 16 i 17) pracą co najmniej skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia.

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Treść oświadczenia:
Architektura i Budownictwo Marek Zajda (""Firma"") zastrzega, że warunkiem zatwierdzenia zwycięskiego projektu w rozumieniu pkt 6 ust. 18 Regulaminu portalu zlapgrafika.pl, będzie przesłanie wraz z (ewentualnie poprawioną zgodnie z pkt 6 ust. 16 i 17 Regulaminu) pracą co najmniej skanu własnoręcznie podpisanego oświadczenia, w treści którego Laureat konkursu oświadczy, że z chwilą przekazania mu nagrody pieniężnej (która stanowi także wynagrodzenie za przeniesienie praw i udzielenie zgód), bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia woli, w sposób nieodwołalny, nieograniczony czasowo ani terytorialnie:
1) przenosi na Architektura i Budownictwo Marek Zajda majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. („Prawo autorskie”), składające się na logo („Utwory”) na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia tego oświadczenia, w szczególności wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego, zwłaszcza w zakresie:
a) utrwalania oraz zwielokrotniania Utworów (lub ich części) - wytwarzanie ich egzemplarzy każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.;
b) obrotu oryginałem Utworów (lub ich części) oraz wszelkimi ich opracowaniami i egzemplarzami, na których je utrwalono, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa, wprowadzenie do pamięci komputera i utrzymywanie w tej pamięci;
c) wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także rozpowszechniania Utworów poprzez publiczne udostępnianie, w szczególności w sieci Internet, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet);
d) prawo do swobodnego używania i korzystania z nich w szczególności poprzez wykorzystanie ich dla celów marketingowych i promocyjnych Firmy
2) przenosi na Firmę wyłączne prawo do wyrażania zgody na korzystanie z opracowań oraz na rozporządzanie prawami do opracowań Utworów oraz wyłączne prawo do wykonywania oraz do wyłącznego wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, o jakich to prawach mowa w art. 2 oraz art. 46 Prawo autorskiego, według uznania Firmy i bez obowiązku uzyskania mojego dodatkowego zezwolenia. Powyższe obejmować będzie w szczególności wyłączne prawo do dokonywania zmian i opracowań Utworów, wyłącznego korzystania i rozporządzania zmienionymi Utworami oraz ich opracowaniami lub opracowaniami ich poszczególnych części, przez Firmę według jej swobodnego uznania;
a także oświadczy, że w przypadku, gdy do przeniesienia majątkowych praw autorskich na Firmę w powyższym zakresie konieczne będzie złożenie przeze mnie dodatkowych oświadczeń, zobowiąże się do ich złożenia nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od wezwania przez Firmą i to ze skutkiem na dzień określony wyżej, jako dzień przekazania praw do Utworów.

Idź do góry